روی همه‌ی بسته بندی محصولات، داخل ترکیبات یک سری اعداد با حرف اختصاری E نوشته شده است. این کدها از طرف اتحادیه‌ی اروپا تایید شده‌اند. نماد E از اول کلمه‌ی "EUROPE" گرفته شده است. عددی که کنار حرف  E نوشته می‌شود نشان دهنده‌ی ماده‌ای است که در تولید آن محصول به کار رفته است. که گاهی نشان دهنده‌ی افزودنی‌های خوراکی می‌باشد، که می‌تواند مضر باشند و گاهی مانند E300 نشان دهنده‌ی ویتامین C می‌باشد.

ترکیباتی از E  که وگن هستند:

:Food Colourings

 E100, E101, E101a, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E110, E111, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E140, E141, E142, E143, E150a, E150b, E150c, E150d, E151, E152, E154, E155 E160a, E160b, E160c, E160d, E160e, E160f, E161a, E161b, E161c, E161d, E161e, E161f, E162, E163, E170, E171, E172, E173, E174, E175 E180, E181
:Preservatives

 E200, E201, E202, E203, E210, E211, E212, E213, E214, E215, E216, E217, E218, E219, E220, E221, E222, E223, E224, E225, E226, E227, E228, E230, E231, E232, E233, E234, E235, E236, E237, E238, E239, E240, E242, E249, E250, E251 E260, E261, E262, E263, E264, E280, E281, E282, E283, E284, £285, E290, E296, E297
:VAntioxidants

 E300, E301, E302, E303, E304, E306, E307, E308, E309, E310, E311, E312, E315, E316, E317, E318, E319, E320, E321, E329, E330, E331, E332, E333, E334, E335, E336, E337, E338, E339, E340, E341, E343, E350, E351, E352, E353, E354, E355, E356, E357, E363, E365, E366, E367, E370, E375, E380, E381, E385, E400, E401, E402, E403, E404, E405, E406, E407, E407a, E410, E412, E413, E414, E415, E416, E417, E418, E420, E421, E425, E440, E444, E445, E450, E451 E452, E459, E460, E461, E462, E463, E464, E465, E466, E468, E469

:Anti Caking Agents
E500, E501, ES03, E504, E507, E508, E509, ES10, ES11, E512, E513, ES17, E518, E519, E520, E521, E522, E523, ES24, E525, E526, E527, ES28, ES29, ES30, E535, E536, E538, ES40, E541, E543, E544, E545, E550, ES51, E552, E553b, E554 E555, E556, E558, E559, E574, E575, E576, E577, E578, E579
:Flavour Enhancers
E620, E621, E622, E623, E624, E625, E626, E628, E629, E630, E632, E633, E634, E636, E637
:Miscellaneous
E900, E902, E903, E905, E905a, E905b, E905c, E906, E907, E908, E912, E914, E915, E922, E923, E924, E925, E926, E927, E297b, E928, E930, E938, E939, E940, E941, E942, E943a, E943b, E944, E948, E949, E950, E951, E952, E953, E954, E955, E957, E959, E965, E967, E999

:Additional Chemicals
E1103, E1105, E1106, E1107, E1108, E1109, E1110, E1111, E1112, E1113, E1114, E1115, E1116, E1117, E1118, E1119, E1120, E1121, E1122, E1123, E1124, E1125, E1126, E1127, E1128, E1129, E1130, E1131, E1132, E1133, E1134, E1135, E1136, E1137, E1138, E1139, E1140, E1141, E1142, E1143, E1144, E1145, E1146, E1147 E1148, E1149, E1150, E1151, E1152, E1153, E1154, E1155, E1156, E1157, E1158, E1159, E1160, E1161, E1162, E1163, E1164, E1165, E1166, E1167, E1168, E1169, E1170, E1171, E1172, E1173, E1174, E1175, E1176, E1177, E1178, E1179, E1180, E1181, E1182, E1183, E1184, E1185, E1186, E1187, E1188, E1189, E1190, E1191, E1192, E1193, E1194, E1195, E1196, E1197, E1198, E1199, E1200, E1201, E1202, E1400, E1401, E1402, E1403, E1404, E1410, E1412, E1413, E1414, E1420, E1421, E1422, E1430, E1440, E1441, E1442, E1450, E1451, E1505, E1510, E1518, E1520


:Food Colourings

Anti Caking AgentsAdditional Chemicals

ترکیباتی از E  که وگن نیستند و 100درصد منشاء حیوانی دارند:

E120 - Carmine Dye from Cochineal Beetles, Natural Red
E441- Gelatine
E542 - Edible Bone Phosphate
E901 - Beeswax, white and yellow
E904 - Shellac Resin from Lac Bug
E910 - L-cysteine
E913 - Lanolin, sheep wool grease
E920 - L-cysteine
E921 - L-cysteine E966-Lactitol


 Carmine vegan

ترکیباتی از E که مشخص نیست منشاء گیاهی دارند یا حیوانی:

که در کنار کد می‌نویسندمثلا، لیسیتین سویا!

E442 - Ammonium phosphatides
E4708 - Sodlum, potassium and calcium salts of fatty acids
(E470b - Magnesium salts of fatty acids
(E471- Mono- and diglycerides of fatty acids (glyceryl monostearate, glyceryl distearate

E4728 - Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 

E472b - Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acid 

E472c - Citric acid esters of mono-and diglycerides of fatty acids
E472d - Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
E4728 - Mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono and diglycerides of fatty acids

E472f - Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids 

E473 - Sucrose esters of fatty acids
E474 - Sucroglycerides
E475 - Polyglycerol esters of fatty acids
E476 - Polyglycerol polyricinoleate
(E477 - Propane-1,2-diol esters of fatty acids, propylene glycol esters of fatty acids

E478 - Lactylated fatty acid esters of glycerol and propane-1
E479b - Thermally oxidized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids
E481 - Sodium stearoyl-2-lactylate
E482 - Calcium stearoyl-2-lactylate

 E483 - Stearyl tartrate
E491 - Sorbitan monostearate
E492  -Sorbitan tristearate
E493 - Sorbitan monolaurate
E494 - Sorbitan monooleate
E495 - Sorbitan monopalmitate
(E570 - Stearic acid
E572 - Magnesium stearate, calcium stearate) ES85=Ferrous lactate
E627 - Disodium guanylate, sodium guanylate
(E631 - Disodium Inosinate

E635 - Disodium 5'-ribonucleotides

E640 - Glycine and its sodium sak

E153 - Carbon black, Vegetable carbon

 E161g - Canthaxanthin E161h Zeaxanthin
E161 - Citranaxanthin E161]-Astaxanthin
E252 - Potassium nitrate (Saltpetre)
E270 - Lactic acid
E322 - Lecithin
E325 - Sodium lactate
E326 - Potassium lactate
E327 - Calcium lactate
E422 - Glycerol
E430 - Polyoxyethene (8) stearate
E431 - Polyoxyethene (40) stearate
E432 - Polyoxyethene (20) sorbitan monolaurate (polysorbate 20)

 E433 - Polyoxyethene (20) sorbitan monooleate (polysorbate 80)

E434 - Polyoxyethene (20) sorbitan monopalmitate (polysorbate 40)

E435 - Polyoxyethene (20) sorbitan monostearate (polysorbate 60)

 E436-Polyoxyethene (20) sorbitan tristearate (polysorbate 65)


Ammonium phosphatides

e vegan