افزودنی های مجاز

علامت E داخل ترکیبات محصولات چیست؟